Контрольная работа по латинскому языку. 72690

Описание

LECTIO I

1. Фонетика.
2. Существительные и прилагательные I и II склонений.
3. Притяжательные местоимения.
4. Praesens indicatīvi глагола esse и сложных с ним.

Контрольные задания

1. Затранскрибируйте текст (кириллицей), расставьте знаки ударения (в словах с двумя и более слогами):
Gaji Julii Caesăris Commentarii de bello Gallĭco
Britanniae pars interior ab iis incolĭtur, quos natos in insŭla ipsi memoria prodĭtum dicunt. Maritĭma pars ab iis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgio transiērunt – qui omnes fere iisdem nominĭbus civitātum appellantur, quibus orti ex civitatĭbus eo pervenērunt – et bello inlāto ibi remansērunt atque agros colĕre coepērunt. Homĭnum est infinīta multitūdo et creberrima aedificia fere Gallĭcis consimilia, pecŏris magnus numĕrus. Utuntur aut aere aut nummo aureo aut taleis ferreis ad certum pondus examinātis pro nummo. Nascĭtur ibi plumbum album in mediterraneis regionĭbus, in maritĭmis ferrum, sed ejus exigua est copia; aere utuntur importāto. Materia cujusque genĕris ut in Gallia est praeter fagum atque abiĕtem. Lepŏrem et gallīnam et ansĕrem gustāre fas non putant; haec tamen alunt anĭmi et voluptātis causa.

2. Переведите на русский язык (в именительном падеже ед. числа) и просклоняйте: nostra victoria magna, meus amīcus verus, vestrum bellum domestĭcum.

3. Прочитайте и переведите на русский язык:
1) Terra incognĭta. 2) Ultĭmum supplicium. 3) Arbitrium libĕrum. 4) Pia desideria. 5) Circŭlus vitiōsus. 6) Argumentum baculīnum. 7) Tutēla testamentaria legitĭma est. 8) Sententia mea vera est. 9) Vita rustĭca parsimoniae, diligentiae, justitiae magistra est. 10) Incertus anĭmus dimidium est sapientiae. 11) Pericŭlum est in mora. 12) Experientia est optĭma magistra. 13) Justitia est fundamentum regni. 14) Vana est sapientia nostra. 15) Socius socii mei meus socius non est.

LECTIO II (SECUNDA)

1. Предлоги.
2. Местоимения.
3. Глагол (система инфекта).
4. Супин.
5. Причастия (participium perfecti passīvi, participium futūri actīvi).

Контрольные задания

1. Переведите, определите тип склонения каждого слова и просклоняйте: is tyrannus superbus, illum desiderium pium, quidam servus Graecus.

2. 1) Определите по форме infinitīvus praesentis actīvi тип спряжения глаголов: occūpāre (захватывать); sentīre (чувствовать); tradĕre (передавать); suadēre (советовать).
2) Проспрягайте глаголы:
· occūpāre – в praesens indicatīvi actīvi;
· sentīre – в futūrum I indicatīvi passīvi;
· tradĕre – в praesens indicatīvi passīvi;
· suadēre – в imperfectum indicatīvi actīvi.
3) Образуйте от данных глаголов imperatīvus (положительный и отрицательный).
4) По словарю найдите супин данных глаголов и образуйте причастия (participium perfecti passīvi и participium futūri actīvi).

3. Переведите с русского языка на латинский:
1) Многие народы древней Европы изучали латинский язык. 2) Латинский язык изучался многими народами древней Европы. 3) Мы охотно прочитаем ту книгу, которую вы нам принесете. 4) Не делай из мухи слона! 5) Рассказывай нам басню о волке и ягненке!

4. Прочитайте тексты и переведите их на русский язык:

De Helvetiis
Helvetii, popŭlus bellicōsus et imperii cupĭdus, in anĭmo habēbant ex patriā suā emigrāre et alios agros Galliae occupāre. Tum unus ex Helvetiis: «Ex patria nostra, – inquit, – emigrabĭmus. Antea autem comparabĭmus nobis frumentum, confirmabĭmus amicitiam cum fimtĭmis popŭlis, cremabĭmus aedificia et oppĭda nostra. Sunt duae viae, quibus ex patriā discedĕre possŭmus: altĕra per Sequănos, altĕra per provinciam Romanōrum. Via, quae per Sequănos ducit, angusta et periculōsa est. Per provinciam Romanōrum igĭtur procedēmus. Igĭtur arma sumĭte et ad pugnas contra Romānos se parāte!»

De servis Romanōrum
Romāni magnum numĕrum servōrum habēbant. Servi a Romānis in bellis parabantur. Etiam filii servōrum servi esse debēbant. In villis, latifundiis et metallis Romanōrum opulentōrum servi, in bellis captīti et ab ancillis genĭti, laborābant. Servus, nisi domĭno suo parēbat, domĭnum timēre debēbat; nam domĭnus servum suum verbis malis et duris monēbat et flagellis verberābat. Multi Graeci, viri docti, erant servi Romanōrum. Ei servi morbos curābant et sanābant, libĕros Romanōrum educābant et puĕros grammatĭcam, philosophiam et littĕras docēbant. Saepe magistri discipŭlis suis dicēbant: «Libros bonos legĭte atque tragoedias et comoedias clarōrum poetārum Graecōrum et Romanōrum in memoriā tenēte!».

LECTIO III

1. Существительные III склонения.
2. Прилагательные III склонения.
3. Participium praesentis actīvi.
4. Местоименные прилагательные.
5. Неправильные глаголы (система инфекта).

Контрольные задания

1. Переведите, определите тип склонения каждого слова и просклоняйте: verĭtas nuda, tempus definītum, culpa levis, miles audax.

2. Образуйте и переведите participium praesentis actīvi от глаголов: confirmāre утверждать, укреплять; manēre оставлять, покидать; instituĕreустанавливать, назначать; invenīre находить, изобретать.

3. Переведите с русского языка на латинский:
1) Консулы избирались римскими гражданами на народных собраниях (comitia, ōrum n). 2) Цезарь описывает в своих книгах нравы галлов и рассказывает всем читающим его произведения о различных обычаях галльских племен.

4. Прочитайте тексты и переведите их на русский язык:
De Jove
Antīqui Romāni multos deos colēbant. Domĭnus caeli et terrae erat Juppĭter. Poētae Graeci Jovem patrem deōrum et hominum vocābant. Et dei et homĭnes Jovem timēbant. Juppĭter in Olympo habitābat et cum fratrĭbus mundum gubernābat. In tutēla Jovis praecipue reges erant. Juppĭter auctor erat legum humanārum. Fratres Jovis erant Neptūnus et Pluto, sorōres – Juno, Ceres, Vesta. Bestiae nonnullae deis sacrae erant, ut aquĭla Jovi, pavo Junōni, equus Neptūno, gallus Aesculapio. Ex arborĭbus oliva Minervae sacra erat, Apollĭni laurus, Plutōni cypressus.

Aenigmatĭca dōna
Darēus, rex Persārum, in anĭmo habet Scythas sibi subigĕre. Ităque postŭlat a Scythis «aquam et terram». Legāti Scythārum in castra Darēi, flumen Danubium transientis, veniunt et unus ex legātis regi dicit: «Quid nobīs tecum est? Nos nunquam tuam terram vastabāmus. Cur tu invādis in nostram?» Simulque Darēo dat avem, murem, ranam et sagittas. Rex Darēus dicit legātis et suis purpurātis: «Donis suis Scythae se et sua omnia mihi committĕre volunt: aёrem, terram, aquam et arma. Donant mihi aёrem, nam avis in aёre est. Donant mihi et terram, nam mus in terrā est. Donant mihi et aquam, nam rana in aquā est. Etiam et arma dant mihi, nam sagittae sunt arma».
Unus ex Persĭcis purpurātis autem sic explĭcat Scythĭca dona: «Ego de donis ita judĭco. Scythi nos omnes sagittis suis necatūri sunt, nisi ut aves in aёrem volabĭmus, nisi ut mures in terrā occultabĭmur, nisi ut rānae in aquā nos demergēmus». Tum rex purpurāto respondet: «Semper tibi mea verba displĭcent. Sed non ego tibi oboedio, tu autem mihi». Paulo post tamen omnis exercĭtus Darēi a Scythis victi est. Nonne purpurātus Gobrias Darēo dicit: «Tibi a Scythis summa pericŭla immĭnent, non Scythis a te».

LECTIO IV

1. Степени сравнения прилагательных.
2. Наречие.
3. Существительные IV склонения.
4. Существительные V склонения.

Контрольные задания

1. Переведите, определите тип склонения каждого слова и просклоняйте: id gelu acre, ille contractus purus, idem dies difficĭlis.

2. Образуйте сравнительную и превосходную степени прилагательных, а также положительную, сравнительную и превосходную степени наречий от прилагательных: carus (дорогой), utĭlis (полезный), audax (смелый), latus (широкий).

3. Переведите с русского языка на латинский:
1) Железо тверже меди. 2) Опыт – лучший учитель. 3) Мудр Софокл (Sophocles, lis), мудрее Еврипид (Euripides, dis), но самый мудрый из всех людей Сократ (Socrares, tis).

4. Прочитайте текст и переведите его на русский язык:
De gentĭbus Italiae antīquae
Italiam superiōrem olim incolēbant Galli, quam partem Italiae, citra Alpes sitam, Romāni Galliam citeriōrem vel Cisalpīnam appellābant, partem autem, ultra Alpes sitam, ulteriōrem vel Transalpīnam. Romanōrum finitĭmi erant Etrusci, habitantes in media Italia, qui priorĭbus saecŭlis ex Asia in Italiam immigravĕrant, ut Herodŏtus narrat. Interiōres Italiae partes Sabīni incolēbant. Inferiōrem Italiam Romāni «Magnam Graeciam» nominābant, quod Graeci plurĭmas eo colonias deduxĕrant, quodque Graecia ipsa minor erat illis regionĭbus. Urbi Romae proxĭmae erant Neapŏlis et Cumae, coloniae Graeciae in Italia veterrĭmae. Graeci pejōres patriae agros reliquērunt et in Italia Siciliāque plurĭmos portus optimosque agros occupavērunt. Coloniae primo erant minĭmae, postea maxĭmae, opulentissĭmae, potentissĭmae sicut Syracūsae, quarum incŏlae plures naves habēbant pluresque opes, quam cetĕri Graeci. Postquam Magna Graecia in potestātem Romanōrum redacta erat, imperium Romānum usque ad extrēmos Italiae fines patēbat.

Roma antīqua
Colles urbis Romae septem erant: colles ad sinistram ripam Tibĕris siti humiliōres erant, Janicŭlus autem, mons ad ripam dextram flumĭnis situs, altior. Antiquissĭma colonia in monte Palatīno Palatium vel Roma quadrāta appellabātur. Palatium igĭtur veterrĭma pars Romae erat.
Quamquam Graecōrum urbes locupletiōres et potentiōres erant, quam Roma, quamquam Athēnae pulchriōres, aedificia et templa eārum splendidiōra, tamen nulla Romānis urbs carior erat Roma. Incŏlae Romae pauperrĭmi erant, sed fortissĭmi et praestantes, bella gessērunt cum hostĭbus saeviorĭbus. Difficillĭmum enim est invenīre quemquam, qui audacior erat Romānis.

LECTIO V

1. Глагол (система перфекта).
2. Числительные.
3. Отложительные и полуотложительные глаголы.
4. Герундий.
5. Герундив.

Контрольные задания 
1. 1) Проспрягайте глаголы:
· condemno condemnāvi, condemnātum, 1 (осуждать) – в perfectum indicatīvi actīvi;
· spondeo, spopondi, sponsum, 2 (обещать) – в perfectum indicatīvi passīvi;
· peto, petīvi, petītum, 3 (просить) – в plusquamperfectum indicatīvi passīvi;
· servio, servīvi, servītum, 4 (служить) – в futurum II indicatīvi actīvi.
2) Образуйте от данных глаголов герундий (в gen. sing.); образованную форму переведите.
3) Образуйте от данных глаголов герундив; образованную форму переведите.

2. 1) Напишите латинскими цифрами числительные: 41, 58, 179, 326, 732, 1380, 2015.
2) Напишите по-латински (словами): в 476 году, в 1613 году, в 1993 году, в 2015 году.

3. Переведите с русского языка на латинский:
1) Один флот, два лагеря, три юноши, семь дней, десять книг, двенадцать месяцев, двести граждан, тысяча учеников, три тысячи рабов(согласовывайте числительные с
существительными!) 2) В 43 году римляне захватили Британию (Britannia, ae). 3) В 455 году Рим был опустошен вандалами (Vandali, ōrum). 4) Я радуюсь получению письма (переведите герундием и герундивом). 5) Город должен быть основан на морском берегу.

4. Прочитайте тексты и переведите их на русский язык:
De vellĕris aurei origĭne
Athămas, Hellae et Phrixi pater, uxorem novam, cui nomen Inó erat, in matrimonium duxit. Inó, quae erat formā pulcherrĭmă, sed more crudelissĭmă, libĕros ob invidiam occidĕre constituit. Erat tum per omne regnum (nam Athămas rex Orchomĕni erat) maxĭma cibi inopia propter sterilitātem agrōrum, quae res Inōnem magno gaudio affēcit. Hanc calamitātem causam perniciēi liberōrum facĕre voluit. Ad Athamantem se conversus: «Morte, – inquit, – miserrĭmā peribĭmus, nisi statim Phrixum deis irātis sacrificaverĭmus».
Sed Mercurius, a Nephĕla, dea nubium, Hellae et Phrixi matre, admonĭtus, auxilium innocentĭbus libĕris parāvit. Ariĕtem mirum e caelo misit, qui vellus aureum alasque longas habēbat. Nocte aries silentio in terram descendit et: «Inó, – inquit liberis, – mortem vobis parāvit; si eam fugĕre vultis, mecum abīte! Iter periculōsum inibĭtis, sed tutīus erit sine morā discedĕre, quam fatum miserrĭmum hic exspectāre».
Tum libĕri intrepĭdi in tergum ariĕtis ascendērunt, vellus aureum manĭbus tenentes. Volāvit aries statim ad caelum et alis suis celerrĭmis illos per nubes ad longinquam stellārum lucem portāvit. Stupefacti libĕri magis, quam terrĭti sunt. Postquam lux prima solem in caelum reduxit, e sede sua altissĭma insŭlas maris, Asiae urbes, fluvios, silvas attonĭti spectavērunt.
Sic ambo libĕri salūtem petivērunt, sed non ambo mortem vitavērunt: Hella enim, itinĕre longo defessa, magno clamōre e tergo ariĕtis in mare cecĭdit, quod ab ea nomen Hellespontum («mare Hellae») accēpit. Phrixus autem tutus in terram Colchōrum venit, quorum rex Aeēta puĕrum salutāvit et ariĕtem divĭnum Jovi sacrificāvit. Magnā curā servāvit Aeēta vellus aureum, quod ex eo tempŏre draco in silva finitĭma custodiēbat.

De raptu Sabinārum
Romŭlus, quia Romāni muliĕres non habēbant, ad gentes finitĭmas legātos misit uxōrum petendārum causā. Finitĭmi Romānis filias suas in matrimonium non dedērunt. Tunc Romāni ludos instituērunt et gentes finitĭmas ad eos spectandos invitavērunt. Sabinōrum gens cum libĕris et uxorĭbus Romam vēnit. Dum invitāti ludos spectābant, juvĕnes Romāni ex composĭto Sabīnos aggressi filias eōrum rapuērunt. Parentes virgĭnum ex urbe profugērunt et post alĭquid tempŏris bellum Romānis indixērunt. In magno campo proelium commissum est.

12 стр.

Фрагмент

Задание № 3 Лекции №1

1) Terra incognĭta. — Неизвестная земля. 2) Ultĭmum supplicium. — Высшая мера наказания. 3) Arbitrium libĕrum. — Свобода выбора. 4) Pia desideria. — Благие намерения. 5) Circŭlus vitiōsus. — Порочный круг. 6) Argumentum baculīnum. — Убеждение с позиции силы. 7) Tutēla testamentaria legitĭma est. — Завещательная опека является законной. 8) Sententia mea vera est. — Мое суждение верно. 9) Vita rustĭca parsimoniae, diligentiae, justitiae magistra est. — Сельская жизнь — учительница бережливости, тщательости и справедливости. 10) Incertus anĭmus dimidium est sapientiae. — Сомнение — половина мудрости. 11) Pericŭlum est in mora. — Опасность в промедлении (Промедление смерти подобно) 12) Experientia est optĭma magistra. — Опыт — лучший учитель. 13) Justitia est fundamentum regni. — Правосудие основа государства.  14) Vana est sapientia nostra. — Тщетна наша мудрость. 15) Socius socii mei meus socius non est. — Товарищ моего товарища не мой товарищ.

Задание № 3 Лекции №2

occūpāre  – Occupa! Occupāte! Noli occūpāre! Nolite occūpāre!

sentīre – Senti! Sentīte! Noli sentīre! Nolite sentīre!

tradĕre – Trade! Tradĭte! Noli tradĕre! Nolite tradĕre!

suadēre – Suade! Suadēte! Noli suadēre! Nolite suadēre!

Уважаемый студент.

Данная работа выполнена качественно, с соблюдением всех требований. В свободном доступе в интернете ее нет, можно купить только у нас.

После оплаты к Вам на почту сразу придет ссылка для скачивания и кассовый чек.

Сегодня со скидкой она стоит: 1200

Задать вопрос

Задать вопрос